Zpět na hlavní stránku
 

Slova na měsíc

02. 01. 2017

Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se! Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. (FLP 4, 4-7)

23. 10. 2016

Motto Dvojvikariátního setkání mládeže v Jilemnici: "Ó krvi a vodo, která jsi vytryskla ze srdce Ježíšova jako zdroj milosrdenství pro nás, důvěřuji Ti" (z deníčku sv. Faustyny Kowalské)

12. 08. 2016

Motto SDM v Krakově: "Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství." (Mt 5,7)

27. 06. 2016

Slovo Matky Terezy: "Dovol Ježíši, ať k tobě mluví v mlčení tvého srdce" - Peřimovský táborák 25. 6. 2016

15. 06. 2016

On mu řekl: Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí." To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné: "Miluj svého bližního jako sám sebe." (Mt 22, 37-39) Spolčo v Libštátě u DEVÍTEK

15. 04. 2016

Motto letošního Diecézního setkání mládeže, konaného 19.3.2016 zní: "Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství." (Mt 5,7)

17. 02. 2016

Spolčo na faře ve Vrchlabí 12.2.2016
"Velmi málo prospívá dát vlastní dobra druhým, když se tím naše srdce naplní marnivostí. Proto ten, kdo ví, že Bůh "vidí i to, co je skryté", i to, že ve skrytosti bude odměněn, nehledá lidské uznání za vykonané skutky milosrdenství."
Benedikt XVI., Poselství k postní době 2008

09. 02. 2016

Motto 13. Společenského večera Vavřineček - "Hledám Tvoji tvář"

05. 01. 2016

Vánoční spolčo u Devátých 22.12.2015
"Neboj se - já jsem s tebou, nestrachuj se - já jsem tvůj Bůh. Posilním tě a podpořím, podepřu tě svou spravedlivou pravicí." (Iz, 41, 10)

12. 09. 2015

13. 9. 2015 24. nedele v mezidobí
z 2. čtení:

"Stejně tak je tomu i s vírou: když se neprojevuje skutky, je sama o sobě mrtvá." List Jakubův, 2. kapitola, 17. verš

23. 08. 2015

Šimon Petr mu odpověděl: "Pane, ke komu půjdeme? Ty máš slova věčného života, a my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten Boží Svatý."


EVANGELIUM Jan 6, 60-69 z 21. nedele v mezidobi 23. 8. 2015

29. 07. 2015

Žl 103
8Hospodin je slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný;
10Nenakládá s námi podle našich hříchů, neodplácí nám dle našich nepravostí.

29. 06. 2015

To je mé přikázání:
Milujte se navzájem, jako jsem

miloval
vás.
(Jan 15,1)

Peřimovský táborák 27. června 2015

26. 03. 2015

"Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha." (Mt 5,8)

(Motto letošního diecézního setkání mládeže v Hradci Králové)

09. 03. 2015

3. postní týden
pondělí 9. března 2015
Žádný prorok není vítaný ve svém domově. Lk 4,24-30
Postoj člověka, který chce naslouchat Božímu slovu,je dvojí: zaprvé pokora a zadruhé modlitba.

Z brožurky Průvodce postní dobou

15. 02. 2015

Já jsem s vámi. (Mt 28,20) Motto letošního Společenského večera Vavřineček.

17. 01. 2015

"To, že Bůh dopouští fyzické i mravní zlo, zůstává tajemstvím, které Bůh osvětluje ve svém Synu, Ježíši Kristu, který zemřel a vstal z mrtvých, aby přemohl zlo. Víra nám dává jistotu, že Bůh by nedopustil zlo, kdyby ze samého zla nevytěžil dobro, a to cestami, které poznáme plně až ve věčném živote."

Katechismus katolické církve, paragraf 324

14. 10. 2014

Všechno mohu v tom, který mi dává sílu. (Filipanům 4,13) Z 2. čtení 28. neděle v mezidobí 12. 10. 2014

18. 09. 2014

"Nebuďte nikomu nic dlužni - jen vzájemnou lásku." Řím 13,8
Spolčo ve Mříčné na faře 6. 9. 2014. 2. čtení 23. neděle v mezidobí - cyklus A

17. 07. 2014

Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. (Mt 5,3) Slovíčko sester ze Dvora Králové - Peřimovský táborák 28. 6. 2014

02. 06. 2014

"Nehledejme zkratky, chceme-li dojít k Bohu. K tomu je potřeba celý život." (Úsměvy pro duši - Bruno Ferrero) Spolčo u Devátých 10. května 2014

24. 04. 2014

"Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské." (Mt 5,3). Motto letošního diecézního setkání mládeže v Hradci Králové se svými biskupy.

09. 03. 2014

"Bojuj dobrý boj víry, abys dosáhl věčného života, k němuž jsi byl povolán." 1. Timoteovi 6,12 (spolčo 8. 3. 2014)

14. 02. 2014

"Nebojte se!" Mk 5,36 Motto letošního Společenského večera Vavřineček.

01. 02. 2014

Filipanům 4,4: "Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!" (spolčo 25. 1. 2014)

23. 12. 2013

Když se Josef probudil ze spánku, udělal, jak mu anděl Páně přikázal. (Mt 1, 24)
4. neděle adventní, vánoční spolčo 21. 12. 2013

(Buďme i my letos Josefy, kteří jsou nenápadní, ale jsou pevní ve víře, důvěřují Pánu a jsou oporou pro svoji rodinu a okolí.)

28. 10. 2013

"Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává, a komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím více." (Lukáš 12,48) Spolčo v Peřimově 27. 10. 2013

16. 07. 2013

Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti. (Jan 10,10)
Peřimovský táborák 29. června 2013

13. 05. 2013

"Přijměte Ducha Svatého!" Jan 20, 22

25. 03. 2013

"Jděte, získejte za učedníky všechny národy."(Srov. Mt 28,19) Motto světového dne mládeže.

28. 01. 2013

"Jste sůl země a světlo světa!" srov. Mt 5,13-14. Motto 10. společenského večera Vavřineček.

28. 12. 2012

Slovíčko z vánočního spolča:
Podle toho lze rozeznat děti Boží a děti ďáblovy: Není z Boha, kdokoliv nečiní spravedlnost a nemiluje svého bratra. (1.list Janův 3,10)

17. 12. 2012

2. čtení z 3. nedele adventni: Flp 4,4-7
Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Vaše ušlechtilost ať je známá všem lidem. Pán je blízko. O nic nemějte starost! Ale ve všem předkládejte Bohu své potřeby v modlitbě a prosbě s děkováním. Pak Boží pokoj, který převyšuje všechno pomyšlení, uchrání vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši.

06. 12. 2012

Ježíš zajásal v Duchu svatém a řekl: "Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že když jsi tyto věci ukryl před moudrými a chytrými, odhalil jsi je maličkým; ano, Otče, tak se ti zalíbilo! (Lukáš 10,21)

29. 11. 2012

Myšlenka na den z www.bihk.cz:
"Jak by se změnil svět, kdybychom se uměli zajímat jeden o druhého a byli méně sobečtí!"
Brian Cavanaug

03. 11. 2012

Slovíčko z posledního spolča: Nech Ježíše vyjít ze stránek Bible a vstoupit do tvého života! (Bruno Ferrero)

10. 10. 2012

On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoliv tísni, tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha. 2. Korintským 1,4

16. 09. 2012

Zavolal si lidi i své učedníky a řekl jim: "Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, kdo však svůj život pro mě a pro evangelium ztratí, zachrání si ho." (evangelium 16. 9. 2012, 24. neděle v mezidobí, cyklus B)

23. 08. 2012

Mottem celostátního setkání mládeže ve Žďáru byl verš z listu Galaťanům: "Ovocem Ducha je láska, radost, pokoj..." (Gal 5,22). Kéž tedy toto setkání nese v životech mladých lidí své plody v následujících dnech a v jejich životě a jiskry, které obdrželi, ať rozdávají dál a ať založí silný oheň Boží lásky na místech, kde jsou...

30. 07. 2012

Žijte způsobem hodným toho povolání, které jste dostali: buďte přitom všestranně pokorní, mírní a trpěliví; snášejte se navzájem v lásce a horlivě se snažte zachovávat jednotu ve smýšlení, spojeni poutem pokoje. (Z nedělního 2. čtení - Ef 4,1-6) 17. neděle v mezidobí, cyklus B

19. 06. 2012

"Tvoje stálá činnost buď modlitba nebo četba Písma svatého. Jednou hovoř s Bohem ty, pak nech zase promluvit Boha" sv. Cyprián

11. 05. 2012

Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží. K tomu směřujte, a ne k pozemským věcem. (Kol 3, 1-2)

05. 02. 2012

Ale že jsi vlažný, a nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech.
(Zj 3,16)

15. 01. 2012

Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli.
(srov. Ž 40,8-9)

25. 12. 2011

Et Verbum caro factum est et habitavit in nobis.
A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.
Jan 1,14

21. 11. 2011

"Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu." (Mt 25,13)

23. 10. 2011

Když někdo z vás chce stavět věž, nesedne si napřed a nespočítá náklady, jestli má dost na dokončení stavby? (Lk 14,28)

25. 08. 2011

"V Kristu zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry."
(srv. Kol 2,7)
motto WYD 2011 Madrid

25. 07. 2011

"Nepřizpůsobujte se už tomuto světu, ale změňte se a obnovte svoje smýšlení, abyste dovedli rozeznat, co je vůle Boží, co je dobré, bohulibé a dokonalé." (Řím 12,2) SLOVÍČKO Z PEŘIMOVSKÉHO TÁBORÁKU 25. 6. - slovo na prázdniny...

19. 06. 2011

Jaký prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí? (Mt 16,26)

22. 05. 2011

Sub tuum praesidium... Pod ochranu tvou...
(heslo našeho nového královéhradeckého biskupa Mons. Jana Vokála)

28. 02. 2011

Věrný přítel je pevná ochrana, kdo ho našel, nalezl poklad. (Sir 6,14)

18. 10. 2010

"Bože, ty znáš mou situaci a víš, co potřebuji. Odevzdávám vše do tvých rukou."

07. 09. 2010

Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. (1. Kor 10,12)

30. 06. 2010

SLOVO NA PRÁZDNINY„Z NADĚJE se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí." (Římanům 12,12)Peřimovský táborák

08. 06. 2010

Ať se však nestane má vůle, ale tvá! (Lk 22,42)

16. 05. 2010

Správně, služebníku dobrý a věrný. Málo jsi spravoval věrně, mnoho ti svěřím. Pojď se radovat se svým pánem. (Mt 25, 14-30)

09. 05. 2010

"Záleží jen na tobě, jak využiješ čas, který ti je svěřený." (srov. Kol 4,5)

11. 04. 2010

Pomoz mi, abych netoužil po útěše, ale těšil, po porozumění, ale rozuměl, po lásce, ale miloval. (z modlitby sv. Františka z Assisi)

20. 03. 2010

Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. (Mt 16,24)

07. 03. 2010

Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi. (Mt 7,12)

21. 02. 2010

Hle, váš král! (Jan 19,14)

30. 01. 2010

Stoupání vzhůru má smysl jen tehdy, když cestovatel věří, že vrchol hory existuje. (Marek Vácha)

15. 01. 2010

Boží slovo je chlebem duše; moudrý člověk, který ji nenechá živořit.
P. Vojtěch Kodet

15. 12. 2009

To, co chceš není vždy to, co potřebuješ! Pamatuj, že dnešní trny budou zítra květy.

30. 11. 2009

Důvěřuj Bohu, on se tě ujme. Přijímej všechno, co tě potká.

04. 11. 2009

"Kdo z vás je bez hříchu, hoď první na ni kamenem."(Jan 8,7)

29. 10. 2009

"Milosrdenství chci a ne oběť." (Mt 9,13)

03. 07. 2009

S L O V O NA P R Á Z D N I N Y "I kdybych měl s tebou jít na smrt, nezapřu tě!" (Mk 14,31)
Toto jsou slova Petra, stejně tak dalších apoštolů. Možná něco podobného často říkáme i my: "Pane Ježíší miluji Tě, udělám pro Tebe cokoliv, atd." A když přijde tvrdé na tvrdé, není tomu tak... Pane Ježíši, dej nám sílu jít za Tebou, jít s Tebou těmito prázdninami, dovolenými. Ať jsme silní ve víře a najdeme si více času na Tebe a AŤ TĚ DOKÁŽEME CELÝM SRDCEM MILOVAT A NEZAPŘÍT.

To nám všem ze srdce přeji
váš Jenda Lukeš;)+

14. 03. 2009

"Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval: byli jsme nazváni dětmi Božími, a jsme jimi. Proto jsme světu cizí, že nepoznal Boha." (1 Jan 3,1)

08. 02. 2009

"A kdo závodí, nedostane cenu, nezávodí-li podle pravidel." (2Tim 2,5)

31. 01. 2009

"Kdyby to byl prorok, věděl by, co je to za ženu, která se ho dotýká. Copak neví, jaká je to hříšnice?!" (Lukáš 7,39)

17. 04. 2008

Společné: "Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo u Boha, a to Slovo bylo Bůh. " (J 1,1)

09. 03. 2008

Společné: "Jestliže nesoudíš druhé věř, že od Boha dostáváš nejvyšší uznání a dojdeš dobra."

10. 02. 2008

Společné: "Toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět." Mt 4,9

02. 02. 2008

Mladší: "Vy jste světlo světa. Tak ať vaše světlo svítí lidem, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce v nebesích." Mt 5,14-16

27. 12. 2007

Vánoční: "Vzmužte se! To jsem já, nebojte se!" Mt 14,27

08. 12. 2007

Mladší: "Nebudu mít strach chránit přítele a neobrátím se k němu zády." Sir 22,25

06. 12. 2007

Společné: "Miluj své nepřátele." Mt 3,8

13. 11. 2007

Společné: "Nebuďte jako oni; vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho poprosíte." Mt 6,8

28. 10. 2007

Starší: "Pán stál při mne." 2 Tim 4, 17

Mladší: "Ty jdeš proti mně s mečem, kopím a oštěpem, já však jdu proti tobě ve jménu Hospodina...." (1 S 17,45)

Spolčinko: "Odhoďme vše, co nás zatěžuje!" (Žd 12,1)

16. 10. 2007

společné - 13.10.2007 pohádka o javoru - viz vzkazy 16.10.
"... javory se budou už navždy barvit na podzim červeně, žlutě i zlatohnědě. Proto, aby nám lidem připomněly, že se můžeme radovat třeba i z úplné maličkosti, že se každý den můžeme zasmát a úsměvem někoho obdarovat..."

24. 09. 2007

Starší: "Ty zkoušky, které na vás přišly, jsou úměrné lidským silám. A Bůh je věrný! On nedopustí, abyste byli zkoušeni víc, než snesete. Když dopustí zkoušku, dá také prostředky, jak z ní vyjít, a sílu, jak ji snášet."
I. Kor. 10, 12-13
doporučená výzbroj Ef 6, 13-18

Mladší: ...amen, pravím vám, už mají svou odměnu.
Matouš 6,2

11. 06. 2007

Společné:"Už nežiji já, ale žije ve mně Kristus." (Gal 2,20)

14. 05. 2007

Mladší: "Ďábel, obchází jako " lev řvoucí" a hledá, koho by pohltil." (1Petr 5,8)

Starší: Ž (33) 34 www.biblenet.cz - verš který zaujme např.
"V Hospodinu ať září duše má." - Ž 34,3
"Jen Pánem ať se honosí má duše." - Ž 34,3
"Ochutnejte a uzříte jak půvabný je Hospodin." - Ž 34,9
"Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkroušeni v srdci, zachraňuje lidi, jejichž duch je zdeptán." - Ž 34,19

28. 03. 2007

"Miluj svého bližního jako sám sebe." (Mk 12,31)

18. 03. 2007

Vrchlabské: "... Poklad víry máme v nádobě hliněné. To proto, aby se ta nesmírná moc připisovala Bohu, a ne nám" (2 kor 4,7)

26. 02. 2007

Mladší:"... Za koho mě pokládáte?" (Mk 8,29)

28. 01. 2007

Společné: "...Jak ho však mohou vzývat, když v něho neuvěřili? A jak v něj mohou uvěřit, když o něm ještě neslyšeli?" (Řím 10,14)

14. 01. 2007

Starší: "... buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně; vždyť víte, že naše práce není v Pánu marná."
(1 Kor 15, 58)

Mladší:"...Ježíšovi vstoupily do očí slzy." (Jan 11,35)

23. 12. 2006

VÁNOČNÍ: " ... Maria řekla: ,,Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova..." (Lk1,38)

03. 12. 2006

Společné: "... Kdo vidí mne, vidí Otce... " (Jan 14,9)

21. 11. 2006

Starší: "... Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření..." (Mk 16,15)

05. 11. 2006

Společné: "... Kdo hledá přítele bez chyby,zůstane bez přátel..."

25. 10. 2006

Starší: "... Pane, nauč nás modlit se ..." (Lk 11,1)
Mladší: "... Dokud máme čas, čiňme dobré; přijde noc, kdy už nikdo nebude moci pracovat..."

 
Správce stránek František Válek. Hostujeme u SHOSTING. Chcete-li, přihlašte se.